Jog

Készülj fel az új fogyasztóvédelmi jogszabályváltozásokra

8 perc olvasási idő virtualjog-jogszabaly-valtozas-2022

Számos fogyasztóvédelmi jogszabály változik május 28-ától, mely minden webáruházat érint. Szükség lesz az ÁSZF-ek módosítására, illetve a mindennapi működésben is alkalmazni kell az újdonságokat. 

Több ponton módosul a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (megfelelve az európai parlamenti és tanácsi irányelveknek).

Videó a jogszabály-változásokról: 

Az új hatály szerint a rendeletet minden olyan fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésre alkalmazni kell, amikor a fogyasztó kifizeti, vagy vállalja, hogy kifizeti az áru ellenértékét, valamint  digitális szolgáltatások nyújtása esetén. A rendelet szerint digitális tartalom minden digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat. A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek alapján a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, ideértve a digitális szolgáltatásokat is.

Új fogalmakkal bővült a rendelet

jogszabaly_valtozas_majus28_vj1

Áru fogalma

A rendelet módosítása bevezeti az áru fogalmát, ami nem más, mint

a) ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint

b) ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru).

Digitális szolgáltatás fogalma

A jogszabály a digitális szolgáltatás fogalmát is megfogalmazza:

a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon vagy azokhoz hozzáférjen, vagy

b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót.

Online piactér fogalma

Újdonságként az online piac meghatározása is megjelenik a rendeletben: az online piac olyan szolgáltatás, amely a kereskedő által vagy a kereskedő nevében működtetett szoftvert, többek között weboldalt, valamely weboldal egy részét vagy valamely alkalmazást alkalmaz, és amelynek révén a fogyasztók távollevők közötti szerződést köthetnek más kereskedőkkel vagy fogyasztókkal.

Bővül a tájékoztatási kötelezettség

Bővül a vállalkozás tájékoztatási kötelezettsége üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződéstől eltérő szerződés esetén.

A vállalkozás 2022. május 28-tól köteles világosan és közérthető módon a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt tájékoztatni a fogyasztót

 • az áruk, digitális tartalmak és digitális szolgáltatások megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra, kellékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról és szükség esetén az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről és feltételeiről;
 • digitális elemeket tartalmazó áruk, digitális tartalom és digitális szolgáltatás működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;
 • digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás bármilyen vonatkozó kompatibilitásáról és interoperabilitásáról a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;
 • a vállalkozás székhelyének postai címéről, telefonszámáról és elektronikus levelezési címéről, továbbá az arra vonatkozó tájékoztatást, ha a vállalkozás egyéb olyan online kommunikációs eszközre vonatkozó elérhetőséget is rendelkezésre bocsát, amely biztosítja a fogyasztó számára az adatok tartós adathordozón történő tárolását (beleértve a levelezés dátumát és időpontját is), valamint annak a vállalkozásnak a nevéről, postai címéről és azonosító adatairól, akinek a nevében eljár,
 • ha a szerződés szerinti áruért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás automatizált döntéshozatal alapján a fogyasztó személyére szabott
 • digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;
 • digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás bármilyen vonatkozó kompatibilitásáról és interoperabilitásáról a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően

Utóbbi felsorolásban jelentős változás, hogy 2022. május 28-tól kötelező lesz a telefonszám feltüntetése a webáruházak felületén is, nem elegendő a továbbiakban csak e-mailes elérhetőségek feltüntetése.

Azon webáruház tulajdonosoknak, akiknek problémát okoz a telefonos ügyfélszolgálat biztosítása, javasoljuk szakértőink, az Everigo és az Interswitch segítségét.

Változások az online piacterekre vonatkozó szabályokban

Tájékoztatási kötelezettségek

Online piaci szolgáltatóval kötött szerződés esetén azt megelőzően, hogy a fogyasztót szerződés vagy ajánlat kötné, világos és közérthető módon tájékoztatni kell a fogyasztót:

 • a keresési lekérdezése nyomán megjelenő ajánlatok rangsorolását meghatározó fő paraméterekről, valamint e paraméterek más paraméterekhez viszonyított jelentőségéről (erről részletesen Fttv. 2. § j) pontjában meghatározottak szerint)
 • arról, hogy az árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat kínáló harmadik fél vállalkozásnak minősül-e
 • arról, hogy ha az árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat kínáló harmadik fél nem vállalkozás, a szerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek, és a fogyasztót ez esetben nem illetik meg a fogyasztói jogok;
 • arról, hogy a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek hogyan oszlanak meg (árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat kínáló) harmadik fél és az online piac szolgáltatója között

A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények távollévők között kötött szerződés esetén

Ha a szerződést olyan távközlő eszköz alkalmazásával kötik meg, amelyen az információk megjelenítésére korlátozott hely vagy idő áll rendelkezésre, az ilyen szerződés megkötése előtt a vállalkozás az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján közli az előírt tájékoztatást, az elállásinyilatkozat-minta kivételével. Az elállásinyilatkozat-mintát a vállalkozás – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie.

A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni. Ebben az esetben a fogyasztónak nyilatkoznia kell annak tudomásulvételéről, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően nem gyakorolhatja elállási jogát.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

 A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási, felmondási jogát:

 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a elállási, felmondási jogát, továbbá a vállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

Utóbbi követelmények fejlesztési feladatokat rónak a weboldal üzemeltetőkre, hiszen el kell készíteni folyamatot, amely biztosítja, a fogyasztó kifejezett, előzetes belegyezését, és a visszaigazolást is.

Árcsökkentés bejelentését érintő szabályok

Jelentős változások lépnek életbe 2022. május 28-tól a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló  4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendeletben.

Célja a rendszeres árváltoztatással elért jelentős mértékű akciózás megszüntetése, a fogyasztók korrekt tájékoztatása miatt.

 • Az árcsökkentés bejelentése esetében meg kell jelölni a korábbi, a vállalkozás által az árcsökkentést megelőzően, meghatározott ideig alkalmazott árat.
 • A korábbi ár a vállalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap.
 • Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, akkor a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, az árcsökkentés nélküli ár.
 • Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékekre, ezekre eltérő szabályok várhatók.
 • Ha a termék 30 napnál rövidebb ideje van forgalomban, a korábbi ár a vállalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 15 nap.

Hallanál kicsit többet erről a témáról? Facebook Live adásunk érdekes lehet a számodra:

A kedvezményes ár megfelelő feltüntetése sokszor okozhat fejtörést a következő napokban, ezért segítségként javasoljuk számodra a VirualJog “Példák az akciós árcsökkentésre vonatkozó szabályok alkalmazásához” dokumentumot.

Hogyan alkalmazható az új szabály Shoprenteres webshopoknál?

A Shoprenter rendszerén belüli szükséges beállításokat vesszük sorba ebben az Akadémia bejegyzésben az árcsökkentés lehetséges eseteire vonatkozóan.

Korábbi jogszabályt érintő módosulások

Módosul a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény is. 

Új fogalmak jelennek meg a jogszabályban: rangsorolás és online piac

Rangsorolás  (a termékek relatív kiemelése a kereskedők által bemutatott, megszervezett vagy közölt módon), és online piac (olyan szolgáltatás, amely a kereskedő által működtetett szoftvert (weboldalt, alkalmazást) alkalmaz, és amelynek révén a fogyasztók távollevők közötti szerződést köthetnek más kereskedőkkel vagy fogyasztókkal.)

Kettős minőség az EU szabályozásában

Az NDC irányelv alapján kiegészült a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv és a magyar törvény is:

„azok a gyakorlatok, amelyek keretében egy árut az egyik tagállamban akként forgalmaznak, hogy az megegyezik egy más tagállamokban forgalmazott áruval, miközben az utóbbi áru összetételében vagy jellemzőiben jelentős eltérések vannak, kivéve, ha ezt jogszerű és objektív tényezők indokolják”

A kettős minőség mint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat szankcionálható lesz fogyasztóvédelmi hatóság által. Az ITM (Innovációs és Technológiai Minisztérium) a nem élelmiszer termékek kettős minőségét vizsgálja – vegyipari laborban.

Az e-kereskedelmet érintő változások

Kiemelten fontossá válik a weboldalakon a fogyasztói tájékoztatás. Jelentős információnak számít, vásárlásra felhívás esetén:

 • ha a megvásárolni kívánt terméket kereső programban lefuttatása után azok a fő paraméterek, amelyek alapján rangsorolják azokat,
 • a fogyasztói értékelések szempontjából a vállalkozásnak biztosítania kell azt az információt, hogy az értékelések olyanoktól származnak, akik valóban használták a terméket, illetve megvásárolták azt.

Új fogyasztói jogok az „ingyenes” digitális szolgáltatások terén

Távollévők között kötött szerződések esetén

 • A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már az elállási vagy felmondási jog szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni.
 • Ebben az esetben a fogyasztónak nyilatkoznia kell annak tudomásulvételéről, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően nem gyakorolhatja az elállási jogát.

Részletes szabályokat találunk a vállalkozás kötelezettségeiről a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén a digitális tartalommal vagy szolgáltatással összefüggésben.

A vállalkozás tartózkodik a fogyasztó által szolgáltatott vagy létrehozott, a vállalkozás által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során keletkezett, személyes adatoktól eltérő bármely tartalom felhasználásától, kivéve, ha az ilyen tartalom

a) a vállalkozás által szolgáltatott digitális tartalommal vagy nyújtott digitális szolgáltatással összefüggésben nem használható,

b) kizárólag a fogyasztónak a vállalkozás által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás felhasználása során végzett tevékenységére vonatkozik,

c) a vállalkozás által más adatokkal összevonásra került, és nem lehet, vagy csak aránytalan erőfeszítéssel lehetne azt szétválasztani, vagy

d) a fogyasztó által más személyekkel közösen került előállításra, és azt más fogyasztók továbbra is használhatják.

Az  a), b) vagy c) pontjában foglaltak kivételével a vállalkozás a fogyasztó kérésére a fogyasztó rendelkezésére bocsát minden olyan, a személyes adatoktól különböző tartalmat, amelyet a fogyasztó a vállalkozás által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során szolgáltatott vagy hozott létre.

A fogyasztó jogosult a digitális tartalmakat ingyenesen, korlátozásmentesen, észszerű időn belül, általánosan használt és géppel olvasható adatformátumban lehívni.

A szerződéstől való elállás esetén a vállalkozás megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat, valamint a digitális szolgáltatást, különösen a digitális tartalomnak, valamint a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné tételével, vagy a fogyasztó felhasználói fiókjának letiltásával.

A szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik fél számára.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási vagy felmondási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést.

A fogyasztó gyakorolhatja ezen jogát, ha a szerződést a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott üzleten kívüli kereskedés vagy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés keretében kötötte meg.

Bővül a “fekete lista”

Az online értékelésekkel kapcsolatos visszaélések már szankcionálható jogsértésként  jelennek meg 2022. május 28-tól  a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) „fekete listájának” (korábbi 31 elem + 4) kiegészítésében.

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat között szerepelnek:

 • A keresési eredmények megadása a fogyasztó online keresési lekérdezése alapján, anélkül, hogy egyértelműen felfednék a fizetett hirdetéseket vagy a kifejezetten a termékeknek a keresési eredmények közötti magasabb rangsorolását célzó fizetést.
 • Rendezvényekre szóló jegyek viszonteladása fogyasztók részére, ha a kereskedő azokat automatizált eszközökkel vásárolta meg, hogy megkerülje az egy személy által megvásárolható jegyek számára vonatkozó korlátozásokat vagy a jegyvásárlásra alkalmazandó bármely más szabályt. (tilos automatizált eszközzel vásárolni a kereskedőnek)
 • Annak állítása, hogy a termék értékelését olyan fogyasztók nyújtották be, akik ténylegesen használták vagy megvásárolták a terméket, anélkül, hogy ésszerű és arányos lépésekre kerülne sor annak ellenőrzésére, hogy az értékelések ilyen fogyasztóktól származnak. (tilos fiktív személyek kommentje)
 • A termékek népszerűsítése érdekében valótlan fogyasztói értékelések vagy ajánlások benyújtása, illetve más jogi vagy természetes személy megbízása ezzel, vagy fogyasztói értékelések vagy közösségi médiában történő ajánlások valótlan bemutatása.

Látható, hogy hosszú a lista, továbbá az utóbbi 2 évben többször változtak a fogyasztóvédelmi, e-kereskedelmi jogszabályok (gondoljunk csak az új jótállási szabályokra, a 2022 januárjától alkalmazandó szavatossági változásokra), ezért a webshopok ÁSZF-ének naprakészen tartására végleges megoldás kell. 

Érdemes előfizetni a VirtualJog webshop csomagjára, mely elérhető a Shoprenter alkalmazások között is.

A szerzőről:

Dr. Krausz Miklós
Dr. Krausz Miklós
ÜgyvédVirtualjog
Adatvédelmi, adatbiztonsági és internetjogi szakjogász, aki közel 10 éve foglalkozik weboldalak jogi szabályzatainak elkészítésével. A Net-jog.hu weboldal alapítója és a Virtualjog legaltech alkalmazás megálmodója. Ügyvéd kollégáival az elmúlt évek során sokezer webshop ÁSZF-ét és adatkezelési tájékoztatóját készítették el.

Legfrissebb bejegyzések

Előző bejegyzés:
E-kereskedelmi fogalomtar
E-kereskedelmi fogalomtár

Az e-kereskedelemben, mint minden más területen is, különböző hangzatos kifejezések és definíciók léteznek, amelyeket ...Elolvasom

Close