Általános szerződési feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek


A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Shoprenter Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.; Nyilvántartásba vevő hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága; Cg. 09-09-020636) által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Webáruház Rendszer használatára vonatkozó feltételeket. A Shoprenter Kft. (a továbbiakban: SHOPRENTER) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.  A módosításról a SHOPRENTER rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat.  A felhívást az online szolgáltatásként bérelhető Webáruház Rendszer felülete, a SHOPRENTER által küldött hírlevél, vagy valamennyi Felhasználónak, a profil oldalon megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A Felhasználók a Webáruház Rendszer használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Webáruház Rendszer használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás érvényes, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a jelen szerződést és annak módosítását, nem jogosult a Webáruház Rendszer használatára, és köteles a Felhasználó a szerződést a módosítás hatálybalépésének napjára felmondani.

A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a SHOPRENTER azt nem iktatja, így később nem hozzáférhető. A SHOPRENTER rögzíti az ÁSZF tartalmát és módosítást követően archiválja a hatálytalanná vált ÁSZF-eket, amelyek később is elérhetők a Felhasználók számára. Az ÁSZF archivált verziói itt érhetők el: https://www.shoprenter.hu/egyeb/altalanos-szerzodesi-feltetelek A szerződés nyelve magyar.

 1. Szerződés tárgya

1.1. Webáruház szolgáltatás 

SHOPRENTER a Felhasználó részére webáruház rendszert biztosít (továbbiakban Webáruház), melyen Felhasználó bemutathatja és értékesítheti termékeit.

A SHOPRENTER által működtetett online Webáruház felhasználási joga azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik regisztrálnak a SHOPRENTER weboldalán. A regisztrációval vagy a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője;
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A SHOPRENTER a Felhasználót a Ptk. 8:1 § 3) pontja szerinti vállalkozásnak tekinti, hiszen még ha a Felhasználó magánszemélyként veszi igénybe a szolgáltatást, azt üzleti tevékenysége körében eljárva teszi. Jelen szerződés vállalkozások között létrejövő szerződésnek minősül.

A regisztráció vagy a Megrendelő lap kitöltése folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A SHOPRENTER, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a SHOPRENTER online felhasználásából kizárni.

SHOPRENTER a Felhasználó részére a Webáruház adminisztrációs felületén elérhető téma fájl szerkesztő szolgáltatást biztosít (a továbbiakban: Témaszerkesztő), mely segítségével Felhasználó saját belátása és felelőssége szerint módosíthatja a Webáruház működését és megjelenését. A Témaszerkesztő használatával a Felhasználó elfogadja, hogy a jövőbeni rendszerfrissítések, amelyek érintik a módosított témát, nem érvényesülnek automatikusan. Ilyen esetekben a Webáruház rendszerfrissítést megelőző működése és megjelenése marad érvényben mindaddig, amíg Felhasználó a Témaszerkesztő segítségével a szükséges módosításokat beállítja. Felhasználó elfogadja továbbá, hogy SHOPRENTER semmiféle felelősséget nem vállal a módosítás eredményeképpen vagy azzal összefüggésben kialakuló változásokért és hibákért.

1.2. App szolgáltatás

A Felhasználó a Webáruház rendszeréhez a SHOPRENTER által biztosított adminisztrációs felületen (a továbbiakban a Webáruház rendszere és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációs felületek együtt: „Rendszer”) köthet szerződést app- szolgáltatások (a továbbiakban: „App-szolgáltatások”) igénybevételére a SHOPRENTER partnerével (a továbbiakban: „Partner”). Az App-szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok megtalálhatók jelen ÁSZF 12. pontjában.

2. Szerződés időtartama

Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum a Felhasználó által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára.

3. Bérleti díj

3.1. 14 napos ingyenes próbaidő

Minden először rendelő felhasználó számára első Webáruház igénylésekor a SHOPRENTER 14 napos ingyenes próbaidőt biztosít. Ez alatt az időszak alatt a Webáruház a választott csomagnak megfelelő normál használati feltételeknek megfelelően működik, kivéve a külső szolgáltatók által biztosított extra szolgáltatásokat (többek között SMS küldés, integrált elektronikus számlázás), melyek próbaidőszak alatt nem érhetőek el. Az ingyenes próbaidőszak végéig a Webáruház működése bármikor felmondható, külön indoklás nélkül.

Amennyiben Felhasználó a 14 próba nap alatt nem jelzi előfizetési szándékát, úgy az általa regisztrált webáruház minden adatával együtt visszavonhatatlanul törlésre kerül 30 nap múlva, annak tartalmát Felhasználó SHOPRENTER-től nem követelheti, kártérítési igénnyel nem élhet.

3.2. Bérleti díjak fizetési módja

Amennyiben Felhasználó a próbaidő alatt áruháza adminisztrációs felületén, az erre kialakított menüpont segítségével vagy Megrendelő lap kitöltésével jelzi előfizetési szándékát és ezzel megrendeli a szolgáltatást, úgy SHOPRENTER a kiválasztott díjcsomag alapján díjbekérőt küld ki a Felhasználó által megadott email címre. 

Megrendelés esetén a felhasználási díjat Felhasználó előre fizeti SHOPRENTER számára. A befizetett összeget SHOPRENTER tartja nyilván és Felhasználó számára előfizetési konstrukciójától függően biztosítja a rendszer használatát. 

A fizetés havi csomag esetén bankkártyával vagy Barion tárcával történik, éves csomag esetén pedig vagy bankkártyával vagy Barion tárcával vagy banki átutalással. Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó elfogadja, hogy a bérleti díj levonása automatikusan, az általa kiválasztott időintervallumban történik a Barion banki fizetési rendszere által. A már befizetett előfizetési díjak SHOPRENTER által nem visszatéríthetőek.

A fizetés kiegyenlítését (jóváírását) követő 5 munkanapon belül SHOPRENTER az előfizetésről elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el, majd a díjcsomagban meghatározott időtartamra és feltételekkel jóváhagyja az előfizetést, ezzel aktiválja Webáruházat. Az éles előfizetői időszak kezdete az aktiválás napja. 

Amennyiben SHOPRENTER az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírást követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről Felhasználót írásban tájékoztatja. Az előfizetői csomagok, melyek a szolgáltatás időtartamát, díját, a használható webáruház funkciókat és a regisztrált webáruházban maximálisan értékesíthető termékek számát határozzák meg, SHOPRENTER honlapján tekinthetők meg. SHOPRENTER fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására. 

Banki átutalás esetén SHOPRENTER a Felhasználó számára az érvényes előfizetési időszakának lejárta előtt 8 nappal díjbekérőt állít ki a soron következő időszakról az aktuális előfizetési konstrukció alapján, mely díjbekérőt a Felhasználó által megadott email címre küld ki. Ezen díjbekérő által meghatározott összeget Felhasználó 8 napon belül köteles SHOPRENTER bankszámlájára átutalni. SHOPRENTER az összeg kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el. 

A rendszeres nettó bérleti díj az előfizetői konstrukció alapján kerül kiszámításra (az alábbiak szerint). Felhasználó a befizetést Forintban végzi SHOPRENTER számlájára. Amennyiben Felhasználó adójogi szempontból Magyarországon külföldi illetékességűnek minősül, abban az esetben Euróban megszabott áraink az irányadók, amelyek itt tekinthetők meg. SHOPRENTER a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatt érti többek között az átlagosan maximum napi 10 000 egyedi oldallátogatást. Amennyiben átlagosan a havi egyedi oldallátogatás több mint 120 000, SHOPRENTER a webáruház rendszert kizárólag Platinum előfizetői konstrukcióban tudja biztosítani a Felhasználó részére. Az egyedi oldallátogatás meghatározásában a SHOPRENTER statisztikái az irányadóak.

SHOPRENTER fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben Megrendelő nem fizette be az esedékes bérleti díjakat. SHOPRENTER bérleti díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek. 

3.3. Előfizetői csomagok

A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók és korlátozások listája megtekinthető a https://www.shoprenter.hu/arak-es-csomagok címen. A Webáruházakban használt cookie-k csoportjáról szóló összefoglaló megtekinthető a https://support.shoprenter.hu/hc/hu/articles/360001395228 címen.

SHOPRENTER fenntartja a jogot ezen funkciók és korlátozások egyoldalú módosítására. A havi csomag számlázása 30, míg az éveseké 365 naponta történik. Az App-szolgáltatások nem részei a webáruház rendszernek. Felhasználó elfogadja, hogy azok használatáért külön díjak számolhatóak fel.

3.4. Kedvezmények

SHOPRENTER jogosult (csomag)kedvezmények meghirdetésére. A meghirdetett (csomag)kedvezmények nem összevonhatók, egymással nem kombinálhatók. 

Azok a Felhasználók, akik adójogi szempontból Magyarországon külföldi illetékességűnek minősülnek nem érvényesíthetnek (csomag)kedvezményt.

4. SHOPRENTER kötelezettségei

SHOPRENTER Felhasználó számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Webáruház felhasználási jogát. 

Amennyiben SHOPRENTER Felhasználónak gondatlanul kárt okoz - figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére - SHOPRENTER felelőssége, hogy amennyiben Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy SHOPRENTER köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.

Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása vagy más okok miatt SHOPRENTER - saját befolyásán kívül eső körülmény következtében - az Általános Szerződési Feltételek 7. pontjában vállalt rendelkezésre-állást nem tudja tartani, SHOPRENTER köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót, amennyiben lehetséges.

SHOPRENTER haladéktalanul értesíti a Felhasználót a tudomására jutott olyan körülményről, amely a szolgáltatás fő funkcióinak (a Felhasználó Webáruházában történő rendelés és fizetés lebonyolítása, vagyis a Webáruházban való akadálytalan vásárlás) működését huzamosabb ideig megakadályozná vagy jelentősen hátráltatná. Az e pontban foglalt rendelkezés nem mentesíti automatikusan a Felhasználót a 8. pont szerinti hibabejelentési kötelezettsége alól.

SHOPRENTER nem felelős (i) ha a szolgáltatás honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekek védelmében a jogszabályok által előírt módon szünetel; (ii) a szolgáltatás igénybevételéhez Felhasználó által felhasznált eszközök működési hibájából, alkalmatlanságából eredő szünetelés miatt; (iii) a szolgáltatás helytelen, nem szakszerű vagy nem rendeltetésszerű, az Általános Szerződési Feltételekben vagy az előfizetésben meghatározott céltól eltérő használata miatt; (iv) az Általános Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségek vagy jogszabályi előírások Felhasználó általi megszegése miatt; (v) a szolgáltatás megszakadása vagy szünetelése miatt, ha azt más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered, különösen az Internet-szolgáltatás szüneteléséből, túlterheltségéből, üzemzavarából vagy egyéb hibájából eredő szünetelés miatt. SHOPRENTER szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.

SHOPRENTER jogosult jogellenes, illetve nem megfelelő használat észlelése esetén a szolgáltatásokat részben vagy egészben korlátozni, illetve a Felhasználó egyidejű értesítése mellett a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni.

SHOPRENTER jogosult törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütköző tevékenység, vagy annak gyanújának észlelése esetén az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett a Felhasználó által kezelt adatokhoz hozzáférni, károkozás megelőzése érdekében azokat felhasználni. 

Teljesítés során SHOPRENTER alvállalkozót vehet igénybe. Alvállalkozó bevonásának feltételei:

 • Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
 • SHOPRENTER gondoskodik róla, hogy alvállalkozója SHOPRENTER által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.
Jelen szerződés teljesítése során SHOPRENTER-nek nem feladata Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

5. Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó köteles SHOPRENTER szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat SHOPRENTER-nek megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést SHOPRENTER részére biztosítani.

Felhasználóhoz tartozó webáruházban megtalálható termékek kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben Felhasználó feladata. SHOPRENTER a Felhasználó regisztrált webáruházában történő értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a vásárlóval, azzal kizárólag Felhasználó áll szerződésben. A webáruházban található termékek és szolgáltatások valódiságával kapcsolatban és az adásvétel tekintetében kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag Felhasználó és a vevő, illetve Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.

Felhasználó köteles minden, a vásárlással, webáruház üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat webáruháza adminisztrációs felületén beállítani. SHOPRENTER ehhez a szolgáltatás funkcióin keresztül eszközöket biztosít. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén SHOPRENTER-nek a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás publikus, a látogatók által elérhető részének felfüggesztésére.

Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az Internetes levélküldés szabályaival. SHOPRENTER nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. SHOPRENTER jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására amennyiben Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

A munkatársak rendszer elérési jogosultságának kezelését Felhasználó végzi az erre a célra kijelölt adminisztrátor felhasználóval. Felhasználónak lehetősége van munkatársat hozzáadni, törölni illetve meglévő munkatársak adatait módosítani továbbá munkatársat aktiválni, inaktiválni.

Felhasználó jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért SHOPRENTER semmilyen felelősséget nem vállal.
Karbantartási célból SHOPRENTER üzemeltető személyzete jogosult Felhasználó Webáruházába bejelentkezni, a webáruház oldalán regisztráltak személyes adataihoz hozzáférni. A SHOPRENTER a Webáruház ügyfeleinek személyes adatai tekintetében adatfeldolgozónak minősül. A felek az adatkezelés szabályairól adatfeldolgozói szerződésben rendelkeznek.

Felhasználó a SHOPRENTER által nyújtott szolgáltatásokat harmadik személyre SHOPRENTER kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át, a SHOPRENTER kifejezett hozzájárulása nélküli átruházás semmis.

A Felhasználó a szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe, és elfogadja, hogy a SHOPRENTER az igénybevétellel felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért felelősséggel nem tartozik. A SHOPRENTER kizárja a felelősségét a közvetett károk tekintetében, így különösen elmaradt bevétel, haszon, adatvesztés, „jóhírnév” csökkenése tekintetében.

A Felhasználó által saját ügyfelei felé tanúsított magatartásért a SHOPRENTER felelősséget nem vállal, ugyanakkor együttműködik a hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítésében.

6. Hardware és Szoftver feltételek bemutatása

A Webáruház SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás.
SHOPRENTER a Webáruházat az általa biztosított szervereken üzemelteti. A szolgáltatás Felhasználó által biztosított, nem SHOPRENTER tulajdonát képező szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség.

Bejelentkezés feltételei a következők:

 • Szélessávú Internet kapcsolat;
 • A fenti Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;
 • Aktív felhasználó név és jelszó ismerete;
 • Bejelentkezésnél használt felhasználó névvel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.

Munkavégzés feltételei a következők:

 • Bejelentkezés feltételei teljesülnek;
 • Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, SHOPRENTER felé lejárt tartozása nincs.

Támogatott böngészők, és azok verziói:

 • Mozilla Firefox legfrissebb verzió
 • Google Chrome legfrissebb verzió
 • Opera legfrissebb verzió
 • Microsoft Edge legfrissebb verzió
 • Android Browser Android legfrissebb verzió
 • Google Chrome for Android legfrissebb verzió
 • Opera Mobile Browser legfrissebb verzió
 • Apple iPad Safari legfrissebb verzió
 • Apple OS X Safari legfrissebb verzió

Amennyiben a felhasználó az előbbiekben felsorolt böngészők verzióinál korábbiban tapasztal hibát, úgy azt a SHOPRENTER nem köteles javítani. A hiba megoldására a böngésző verziójának frissítése javasolt.

A SHOPRENTER részére a tárhelyet biztosító neve: Amazon Web Services Inc.  székhelye:410 Terry Ave North Seattle, WA 98109-5210

7. Rendelkezésre állás

SHOPRENTER garantálja, az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99,9%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 8,76 óra leállási lehetőséget biztosít a SHOPRENTER szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. Amennyiben a SHOPRENTER nem teljesíti a 99,9%-os rendelkezésre állási szintet, úgy minden további perc kiesésért cserébe 10 perc ingyenes szolgáltatás hosszabbítást ad cserébe. A szolgáltatás meghosszabbításán felül SHOPRENTER nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás szünetelése miatt.

8. Ügyfélszolgálat

Felhasználó és SHOPRENTER közötti kapcsolattartás módja írásban történik, az info@shoprenter.hu cím és a Felhasználó regisztrációja során megadott vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között.

Hibajelentésre a hiba@shoprenter.hu e-mail cím használható. Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben.

SHOPRENTER vállalja, hogy a következő feltételekkel a válaszidőket mindenkor betartja. A válaszidő onnantól számítandó, hogy azt a SHOPRENTER iktatta, de legkésőbb a feladást követő első munkanapon 9:00-tól. A válaszidő azt az időt tartalmazza, míg a bejelentett hibára az ügyfélszolgálat visszajelzést ad, és megkezdi a hibaelhárítást. A hibaelhárítás ideje ezen válaszidőbe nem számít bele.

Probléma súlya

Válaszidő

Meghatározás

1 (Nagyon fontos)

4 óra

Webáruházban valamely kritikus funkció nem működik, emiatt vásárlás nem hajtható végre

2 (Fontos)

16 óra

Valamely Webáruház funkció nem hajtható végre, és ez a vásárlók számára is gondot jelent, de a vásárlás technikailag lehetséges

3 (Általános)

5 nap

Valamely külső felhasználók által nem látható Webáruház Funkció nem működik, mely a külső felhasználók számára a Webáruház használatát nem akadályozza


A SHOPRENTER Platinum előfizetői konstrukció esetén a probléma súlyától függetlenül minden esetben 4 óra válaszidőt biztosít a Felhasználónak.

9. Webáruház adatainak felhasználása

A SHOPRENTER hozzáférhet és elemezheti a Felhasználó Webáruházának következő adatait: látogatószám, megrendelésszám, bevétel, kosárérték, konverzió, bevétel termékkör szerint, admin-használat, integrációk és alkalmazások használata.

A Webáruház adataihoz való hozzáférés és elemzés célja az, hogy a SHOPRENTER a Felhasználó számára releváns termékfejlesztési lehetőségeket feltárja és a Felhasználónak ajánlatot adjon, így különösen az előfizetői csomagok magasabb felváltásáról vagy saját új termékéről adjon tájékoztatást.

A SHOPRENTER a Webáruházra vonatkozó egyedi és beazonosítható adatokat nem jogosult közzétenni vagy külső személyeknek továbbítani vagy átadni, azokat megőrizni köteles. A SHOPRENTER egyedi Webáruházakra lebontott adatokat, Webáruház megnevezést nem tesz közzé és nem továbbít.

A SHOPRENTER a Webáruház adatait csakis aggregált formában, tehát a beazonosítást lehetővé nem tevő formában teheti közzé, és legfeljebb webáruház kategóriákat nevezhet meg. A SHOPRENTER általi közzététel formája lehet publikus blogbejegyzés, közösségi média bejegyzés és hírlevél.

10. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

11. Szerződés megszűnésének esetei

Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül. A felmondás kizárólag írásban történhet.

A felmondás után a webáruház az előre kifizetett időszak végéig üzemel, majd inaktívvá válik. Az inaktívvá válás után 60 nappal a bolt minden adata törlődik. Amennyiben Felhasználó nem kéri külön a bolt törlését, a személyes adatai szintén elérhetők maradnak Szolgáltató rendszerében, Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul.

SHOPRENTER azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

 • Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
 • 60 napot meghaladó vis maior esete.

Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban - a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a regisztráció során megadott emailcímre küldött emailben - történhet.

SHOPRENTER jogosult Felhasználó webáruházának működését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok további fennállása esetén a webáruházat törölni az alábbi indokokkal:

 • Felhasználó webáruházában törvénybe, jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg vagy értékesít.
 • Felhasználó a SHOPRENTER által nem etikusnak minősített áruház nevet választ.
 • Számlatartozás fennállása esetén.
 • Felhasználó webáruháza felületén nem valós cégadatokat jelenít meg.
 • Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén.
 • Irreleváns kulcsszavak, leírás mezők használata esetén a webáruház tartalmában vagy kódjában.
 • Megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén.
 • Kártékony programkód használata esetén.
 • Ha a Felhasználó webáruházát a szolgáltatás blokkolását célzó támadás (úgynevezett „Denial-of-service” – DOS támadás (más szerverek felé is)), az azonosítási illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet éri.
 • Tömeges - az áruház adminisztrációs felületén Felhasználó által felrögzített személyeknek szóló - kéretlen e-mail levelek (SPAM) kiküldése esetén.
 • Bármilyen, a SHOPRENTER vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése esetén.
 • Bármilyen, a SHOPRENTER vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.
 • Amennyiben olyan mértékű panaszok érkeznek be a Felhasználó webáruházával kapcsolatosan, amely már hatással van a SHOPRENTER vagy a szolgáltatás jó hírnevére

Amennyiben SHOPRENTER a fenti okokból kifolyólag Felhasználó webáruházát törli, úgy Felhasználó kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, webáruháza tartalmát SHOPRENTER-től nem követelheti.

Felhasználó rendkívüli felmondással élhet,

 • ha SHOPRENTER anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást vagy
 • indokolatlanul, a piaci és gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben árat emel.

Ebben az esetben Felhasználó az aktuális előfizetés időarányos díját SHOPRENTER-től követelheti. 

 

12. App- szolgáltatások külön szabályai

12.1. Az App-szolgáltatások vonatkozásában a jelen ÁSZF szabályai az alábbi eltérésekkel irányadók, ugyanakkor az App-szolgáltatások megrendelésekor a Felhasználó ügyfele (a továbbiakban: „Ügyfél”) elfogadja a Partner ÁSZF-jét (a továbbiakban: „Partneri ÁSZF”) is.

12.2. Az App-szolgáltatások megjelenítése, hirdetése és Felhasználó általi megrendelése a SHOPRENTER honlapján történik. Az App-szolgáltatást és annak technikai támogatását minden esetben a Partner nyújtja, a számla kibocsátását és a díjbeszedést pedig a SHOPRENTER végzi saját nevében. A számla közvetített szolgáltatásokat is tartalmazhat. A SHOPRENTER és a Partner egyedileg megállapodhatnak arról, hogy a számla kibocsátását és a díjbeszedést is a Partner végzi saját nevében – erről a Felhasználót a Partner az App-szolgáltatás megrendelését megelőzően tájékoztatni köteles.

12.3. A SHOPRENTER nem vállal felelősséget a Partner App-szolgáltatásáért, a Partner működéséből eredő hibáért, üzemzavarért vagy az App-szolgáltatás működéséből fakadó problémáért és kárért. A SHOPRENTER az App-szolgáltatás részleteit nem ellenőrzi, annak tartalmáért vagy meghatározott célra való alkalmasságáért felelősséget nem vállal. Az App-szolgáltatásért a Partner a jelen ÁSZF előírásaira tekintettel és a jogszabályoknak megfelelően felelős.

12.4. A Partner a Rendszerből a doc.shoprenter.hu oldalon feltüntetett adatokat tudja kezelni és módosítani. Ezek között vannak személyes jellegű adatok is, pl. megrendelő neve. A Partner adatkezelésére a mindenkor hatályos jogszabályok és saját adatkezelési szabályzata irányadó.

12.5. Annak érdekében, hogy az App-szolgáltatás működjön, szükséges telepíteni azt. A kapcsolatra vonatkozó beállításokat az alkalmazásban, vagy pedig a Partnernél kell elvégeznie a Felhasználónak, a támogatást a Partner adja meg. Az App-szolgáltatás telepítésekor a következő üzenetet fogadja el a Felhasználó:

„A(z)"Partner neve" hozzáférést kér webáruháza néhány adatához.

A "Telepítés" gomb megnyomásával a(z) )"Partner neve" olvasási és módosítási jogosultságot kap a ShopRenter API-n keresztül hozzáférhető és módosítható bolt adatokhoz (pl.: Termék adatok, Rendelés adatok stb.).

12.6. Ha a Felhasználó később bármi okból szeretné megszüntetni a fiókját, illetve az App-szolgáltatás által tárolt adatok törlését kívánja, akkor ebből a célból a(z) )"Partner neve"-hez kell fordulnia, aki kérésének a mindenkor érvényes jogszabályok szerint köteles eleget tenni.”

12.7. A Felhasználó az App-szolgáltatást törölheti a SHOPRENTER honlapján az „Alkalmazások” menüpontjában az adott App-szolgáltatás termékkártyáján található, erre a célra kialakított gombbal. A gomb megnyomásával az App-szolgáltatás működése megszűnik, az adatkapcsolat megszakad a Partner és a SHOPRENTER Rendszere között. Amennyiben előfizetéssel működő App-szolgáltatás kerül törlésre, abban az esetben az előfizetés lemondásra kerül, amelyről a Partnert értesíti a SHOPRENTER.

12.8. A Partner köteles közzétenni elérhetőségét (telefonszám és email cím), amelyen keresztül elérhető a Felhasználó számára. A Partner a Felhasználóknak köteles biztosítani egy, a díjfizetési csomagokról, és a csomagok tartalmáról szóló oldalt, ahol feltüntetésre kerül minden szükséges információ. Havi-, negyedéves- és éves díjfizetés esetén a számlázási időszak ciklusa 1 hónap.

12.9. Abban az esetben, ha Felhasználó szeretne igénybe venni App-szolgáltatást, szükséges az első fizetéskor megadnia egy fizetési forrást. Ezt a fizetési forrást használja a továbbiakban a SHOPRENTER Rendszere minden jövőbeni díj beszedésére az adott Partnerrel kötött szerződés szerint. Az App-szolgáltatás használata esetén a SHOPRENTER saját nevében állít ki számlát a Felhasználó felé. A Felhasználótól befolyt díjat a SHOPRENTER kezeli. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A fizetés a Barion mindenkor hatályos szabályzata alapján történik.

12.10. A SHOPRENTER vállalja, hogy a Felhasználó és a Partner közötti kommunikációs nehézség esetén közvetít a felek között. A fenti, App-szolgáltatásra irányadó rendelkezések érvényesülnek abban az esetben is, ha a Partner ÁSZF-je ezektől eltér. 

13. Vitás kérdések rendezése

SHOPRENTER-nek és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni. A felek jogviszonyára a magyar jog, a jogvita eldöntésére a hatáskörrel rendelkező debreceni székhelyű bíróság a kizárólagosan illetékes.

Kelt: Debrecen, 2023. 02. 01.

Hatályba lépés dátuma: 2023. 03. 01.

A 2023.02.01-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2022.11.24-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2022.05.13-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2022.04.07-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2021.07.01-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2021.05.20-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2021.03.24-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2021.03.08-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!   

A 2021.02.04-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!  

A 2020.10.15-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2020.09.11-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!  

A 2020.06.15-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!  

A 2020.05.22-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2020.01.26-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2019.11.19-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2019.07.25-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2019.03.20-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2018.05.23-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2017.11.16-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2016.10.18-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2016. 01. 12-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2014. 04. 24-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2014. 03. 06-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2013. 08. 02-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2012. 12. 20-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2011. 12. 23-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

 

A 2011. 04. 12-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!