Általános szerződési feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek

  

 A Shoprenter Kft., mint Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) keretében határozza meg, hogy milyen feltételekkel vehető igénybe az általa nyújtott Szolgáltatás.

A Felhasználók a Webáruház használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Webáruház Rendszer használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás érvényes, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a jelen szerződést és annak módosítását, nem jogosult a Webáruház Rendszer használatára, és köteles a Felhasználó a szerződést a módosítás hatálybalépésének napjára felmondani.

Felek között a szerződés a szolgáltatás igénybevételével jön létre (ingyenes próbaidőszak kezdete).

A jelen Feltételek elfogadásával Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást üzleti tevékenysége körében eljárva veszi igénybe. A jelen szerződés vállalkozások között létrejövő szerződésnek minősül.

1. Fogalommeghatározás

Szolgáltató/SHOPRENTER: Shoprenter Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.; Nyilvántartásba vevő hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága; Cg. 09-09-020636)

Felhasználó: 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője; és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

Webáruház/Webáruház Rendszer: Szolgáltató által biztosított Webáruház Rendszer szolgáltatás, áruk, szolgáltatások értékesítése céljából, ebbe beleértendő az adminisztrációs-felületek, különböző csomagokban vállalt funkciók.

Szolgáltatás: Shoprenter által biztosított Webáruház Rendszer.

Alkalmazás/App: webáruházhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatást nyújtó szoftveres alkalmazások.

Rendelkezésre állás: rendelkezésre állás idejébe kizárólag a webáruház megrendelési (kosár funkció) és termékbemutatási (frontend) funkcióinak elérhetősége tartozik.

2. Szerződés tárgya, próbaidőszak, megrendelés

2.1. SHOPRENTER jelen szerződés keretei között szolgáltatásként biztosít Webáruház Rendszert regisztrált Felhasználói részére különböző díjcsomagok keretében.

2.2. 14 napos ingyenes próbaidőszak

A díjköteles Webáruház szolgáltatás megrendelése előtt, minden először regisztráló (e-mail cím, jelszó, webáruház név megadásával) Felhasználó számára a SHOPRENTER 14 napos ingyenes próbaidőszakot biztosít, amely alatt kipróbálhatóak a webáruház funkciói, azonban az oldal nem éles, azaz harmadik személyek részére kereskedelmi tevékenység nem végezhető. A próbaidőszakot Szolgáltató úgy biztosítja, hogy visszaigazoló e-mailt küld, amiben hozzáférést nyújt a Szolgáltatás adminisztratív felületéhez. Ez alatt az időszak alatt a Webáruház (GOLD előfizetői csomag funkciókkal) megfelelő normál használati feltételek alapján működik, kivéve a külső szolgáltatók által biztosított extra szolgáltatásokat (többek között SMS küldés, integrált elektronikus számlázás, Alkalmazások), melyek próbaidőszak alatt nem érhetőek el. Az ingyenes próbaidőszak végéig a Webáruház működése bármikor felmondható, külön indoklás nélkül. 

2.3. Amennyiben Felhasználó a próbaidőszak (14 nap) alatt nem jelzi előfizetési szándékát, úgy az általa regisztrált webáruház minden adatával együtt visszavonhatatlanul törlésre kerül 30 nappal a próbaidőszak lejártát követően, annak tartalmát Felhasználó SHOPRENTER-től nem követelheti, kártérítési igénnyel nem élhet.

2.4. Megrendelés

Felhasználó a próbaidőszak alatt a webáruház adminisztrációs felületén, az erre kialakított menüpont segítségével, vagy megrendelő lap kitöltésével megrendeli a kiválasztott szolgáltatást. SHOPRENTER a kiválasztott díjcsomag alapján díjbekérőt küld a Felhasználó által megadott email címre, vagy a kiválasztott díjcsomag bankkártyás fizetéssel is megvásárolható. A szolgáltatás díját Felhasználó fizetési határidőre a szolgáltatási időszakra vonatkozóan előre fizeti meg.

2.5. Megrendelés leadásával Felhasználó vállalja a szolgáltatási díj megfizetését.

3. SHOPRENTER kötelezettségei

3.1. Webáruház szolgáltatás: SHOPRENTER a Felhasználó részére webáruház rendszert biztosít (Webáruház), melyen Felhasználó bemutathatja és értékesítheti termékeit. SHOPRENTER Felhasználó számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Webáruház felhasználási jogát.

3.2. SHOPRENTER biztosítja, hogy a megrendelt webáruház az előfizetői-csomag jellemzőinek megfelelő (lásd: https://www.shoprenter.hu/shoprenter-csomagok ) funkciókkal rendelkezik.

3.3. SHOPRENTER minden előfizetői csomaghoz tárhely limitet rendel, melynek mértékegységét gigabyte-ban (továbbiakban: GB) határozza meg (lásd: https://www.shoprenter.hu/arak-es-csomagok ). A tárhely használatról a Webáruház Rendszer felületén keresztül SHOPRENTER tájékoztatást nyújt a Felhasználó részére. SHOPRENTER jogosult a naptári hónapot követő 8 napon belül többlet díjat számlázni, amennyiben a naptári hónap során mért legmagasabb tárhelyfelhasználás meghaladta a hónap utolsó napján érvényes Felhasználó által választott csomagra vonatkozó limit értékét. A többlet díjak szabásáról a lásd: https://support.shoprenter.hu/hc/hu/articles/12191003345053  

3.4. SHOPRENTER a Felhasználó részére a Webáruház adminisztrációs felületén elérhető téma fájl szerkesztő szolgáltatást biztosít (a továbbiakban: Témaszerkesztő), mely segítségével Felhasználó saját belátása és felelőssége szerint módosíthatja a Webáruház működését és megjelenését. A Témaszerkesztő használatával a Felhasználó elfogadja, hogy a jövőbeni rendszerfrissítések, amelyek érintik a módosított témát, nem érvényesülnek automatikusan. Ilyen esetekben a Webáruház rendszerfrissítést megelőző működése és megjelenése marad érvényben mindaddig, amíg Felhasználó a Témaszerkesztő segítségével a szükséges módosításokat beállítja. Felhasználó elfogadja továbbá, hogy SHOPRENTER semmiféle felelősséget nem vállal a módosítás eredményeképpen vagy azzal összefüggésben kialakuló változásokért és hibákért. 

3.5. A regisztráció vagy a Megrendelő lap kitöltése folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A SHOPRENTER, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Webáruház Rendszer felhasználásából kizárni.

3.6. Alkalmazások: Kiegészítő Alkalmazások (App) megrendelésére is van lehetőség, A Felhasználó a Webáruház rendszeréhez a SHOPRENTER által biztosított adminisztrációs felületen (a továbbiakban a Webáruház Rendszere és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációs felületek együtt: „Rendszer”) köthet szerződést alkalmazások (a továbbiakban: „Alkalmazások”) igénybevételére a SHOPRENTER partnerével (a továbbiakban: „Partner”). Az Alkalmazásokra vonatkozó különös szabályok megtalálhatók jelen ÁSZF 12. pontjában.

3.7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Alkalmazás harmadik felek által nyújtott szolgáltatások, és azok megrendelésével Felhasználó és harmadik fél között saját külön feltétételek által szabályozott szerződéses kapcsolat jön létre. Amennyiben az Alkalmazást a SHOPRENTER biztosítja (azaz üzemeltetője a Shoprenter Kft.) jelen ÁSZF feltételei alkalmazandóak.

3.8. SHOPRENTER haladéktalanul értesíti a Felhasználót a tudomására jutott olyan körülményről, amely a Rendelkezésre állást huzamosabb ideig megakadályozná vagy jelentősen hátráltatná. Az e pontban foglalt rendelkezés nem mentesíti automatikusan a Felhasználót a 10. pont szerinti hibabejelentési kötelezettsége alól.

3.9. SHOPRENTER jogosult jogellenes, illetve nem megfelelő felhasználói használat észlelése esetén a szolgáltatásokat részben vagy egészben korlátozni, illetve a Felhasználó egyidejű értesítése mellett a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni. 

3.10. SHOPRENTER jogosult törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütköző tevékenység, vagy annak gyanújának észlelése esetén az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett a Felhasználó által kezelt adatokhoz hozzáférni, hatóságok részére hozzáférést biztosítani (amennyiben a hozzáférés jogszerű és indokolt), károkozás megelőzése érdekében azokat felhasználni.

3.11. Teljesítés során SHOPRENTER alvállalkozót vehet igénybe. Alvállalkozó bevonásának feltételei: Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el; SHOPRENTER gondoskodik róla, hogy alvállalkozója SHOPRENTER által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik. 

3.12. Jelen szerződés teljesítése során SHOPRENTER-nek nem feladata Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás. 

3.13. Karbantartási és ügyfélszolgálati célból SHOPRENTER üzemeltető munkatársai jogosultak Felhasználó Webáruházának adminisztrációs felületére bejelentkezni, ott beállításokat módosítani, teszt folyamatokat végrehajtani, valamint a weboldalon olyan mérőkódokat elhelyezni, amelyek az optimalizálást és hibaelhárítást elősegítik. Ebben az esetben SHOPRENTER munkatársai a webáruház oldalán regisztráltak személyes adataihoz hozzáférhetnek. A SHOPRENTER a Webáruház ügyfeleinek személyes adatai tekintetében adatfeldolgozónak minősül és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el. A felek az adatkezelés szabályairól adatfeldolgozói szerződésben rendelkeznek.

SHOPRENTER adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatóját itt olvashatja: https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/  

3.14. SHOPRENTER a webáruház szolgáltatás 0-24 órás elérhetőségét naptári évi 99,9 %-os rendelkezésre állással biztosítja. A felhasználók részére előzetesen bejelentett karbantartás ideje a garantált rendelkezésre állási időbe nem számít bele. SHOPRENTER mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webáruház szolgáltatás a karbantartási idő alatt is a zavartalanul működjön.

3.15. Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása vagy más okok miatt SHOPRENTER – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – a vállalt rendelkezésre-állást nem tudja tartani, amennyiben lehetséges SHOPRENTER köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót. SHOPRENTER-t a rajta kívül álló okokból (pl. internet kapcsolat hibás működése, harmadik fél által okozott üzemzavar) bekövetkezett hibás teljesítésért semmilyen felelősség nem terheli, további ilyen okból keletkező zavarok és az ezekhez kapcsolódó közös megegyezésen alapuló, SHOPRENTER által nyújtott helyreállítási munkálatok a Rendelkezésre állás 3.14. pont szerinti bejelentett karbantartási időnek minősülnek.

3.16. Ha SHOPRENTER nem teljesíti a vállalt éves rendelkezési szintet (3.13.), minden további kiesett óra időtartamára a Felhasználó az általa fizetett díj egy órára arányosított összegének kétszeresére válik jogosulttá, díjcsökkentés jogcímén. Felhasználó az itt meghatározott díjcsökkentésen túl semmilyen további kár- vagy költségtérítésre nem jogosult SHOPRENTER-rel szemben.

4. Felhasználó kötelezettségei, műszaki követelmények

4.1. Felhasználó köteles a szolgáltatás díját tárgyhónapban előre megfizetni és a SHOPRENTER szerződésszerű teljesítését elfogadni. Felhasználó köteles a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést SHOPRENTER részére biztosítani. 

4.2. Felhasználóhoz tartozó webáruházban megtalálható termékek kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben Felhasználó feladata. SHOPRENTER a Felhasználó regisztrált webáruházában történő értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs kapcsolata a vásárlókkal, azzal kizárólag Felhasználó áll szerződésben. A webáruházban található termékek és szolgáltatások valódiságával kapcsolatban és az adásvétel tekintetében kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag Felhasználó és a vevő, illetve Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik. 

4.3. Felhasználó köteles minden, a vásárlással, webáruház üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat webáruháza adminisztrációs felületén beállítani. SHOPRENTER ehhez a szolgáltatás funkcióin keresztül eszközöket biztosít. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén SHOPRENTER-nek a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás publikus, a látogatók által elérhető részének felfüggesztésére. 

4.4. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a webáruház-szolgáltatás használata, illetve üzleti tevékenységének végzése során harmadik személy jogai, jogos érdekei és a hatályos jogszabályok, különösen a fogyasztóvédelmi szabályok rendelkezései ne sérüljenek.

4.5. Jogszabálysértés észlelése esetén SHOPRENTER jogosult a webáruház elérhetőségének korlátozására (admin felület blokkolása), szolgáltatás felfüggesztésére, továbbá együttműködik az eljáró hatóságokkal, bírósággal a jogsértések felderítése érdekében

4.6. Felhasználó munkatársainak a rendszer elérési jogosultságának kezelését Felhasználó végzi az erre a célra kijelölt adminisztrátorral. Felhasználónak lehetősége van munkatársat hozzáadni, törölni, illetve meglévő munkatársak adatait módosítani, továbbá munkatársat aktiválni, inaktiválni. 

4.7. Felhasználó köteles a webáruház adminisztrátori jelszavait biztonságosan tárolni, annak érdekében, hogy jogosulatlan személy ne férhessen hozzá, Felhasználó ezzel kapcsolatos bármilyen kára esetén a felelősség a Felhasználót terheli. 

4.8. Felhasználó a SHOPRENTER által nyújtott szolgáltatásokat harmadik személyre SHOPRENTER kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át, az érvénytelen.

4.9. SHOPRENTER rendszeresen biztonsági másolatot készít a Webáruház adatairól, és ellenőrzi azok sértetlenségét.

4.10. Jelen ÁSZF-ben SHOPRENTER által vállalt szerződésszerű teljesítéshez szükséges, hogy a Felhasználó megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezzen. Felhasználó a megfelelő működéshez az alábbi technikai feltételeket köteles biztosítani:

4.10.1. A Webáruház SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás. 

4.10.2. SHOPRENTER a Webáruházat az általa biztosított szervereken üzemelteti. A szolgáltatásnak a Felhasználó által meghatározott, nem SHOPRENTER által biztosított szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség. 

4.10.3. Bejelentkezés feltételei a következők: 

Szélessávú Internet kapcsolat; 

A fenti Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép; 

Aktív felhasználó név és jelszó ismerete; 

Bejelentkezésnél használt felhasználó névvel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.

4.10.4. Munkavégzés feltételei a következők: 

Bejelentkezés feltételei teljesülnek; 

Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, SHOPRENTER felé lejárt tartozása nincs.

4.10.5. Támogatott böngészők, és azok verziói: 

Mozilla Firefox legfrissebb verzió

Google Chrome legfrissebb verzió

Opera legfrissebb verzió

Microsoft Edge legfrissebb verzió

Android Browser Android legfrissebb verzió

Google Chrome for Android legfrissebb verzió

Opera Mobile Browser legfrissebb verzió

Apple iPad Safari legfrissebb verzió

Apple OS X Safari legfrissebb verzió

4.10.6. Amennyiben a felhasználó az előbbiekben felsorolt böngészők verzióinál korábbiban tapasztal hibát, úgy azt a SHOPRENTER nem köteles javítani. A hiba megoldására a böngésző verziójának frissítése javasolt. 

4.10.7. A SHOPRENTER részére a szerver és hosting szolgáltatást biztosító szolgáltatók neve:

Amazon Web Services Inc., Székhelye: 410 Terry Ave North Seattle, WA 98109-5210

Rackforest Kft., Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.

ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Székhelye: 9024 Győr, Déry T. u. 11.

5. Díjak, fizetési feltételek

5.1. Megrendelés esetén a felhasználási díjat Felhasználó előre fizeti SHOPRENTER számára. A szolgáltatás akkor kerül aktiválásra, ha az első időszak díja Felhasználó által megfizetésre került.

5.2. A befizetett összeget SHOPRENTER tartja nyilván és Felhasználó számára előfizetési konstrukciójától függően biztosítja a rendszer használatát.  

5.3. A fizetés havi csomag esetén bankkártyával vagy Barion tárcával történik, éves csomag esetén az előző két lehetőségen túl banki átutalással is teljesíthető. Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatási díj levonása automatikusan, az általa kiválasztott időintervallumban történik a Barion banki fizetési rendszere által. A már befizetett előfizetési díjak SHOPRENTER által nem visszatéríthetőek. 

5.4. A fizetés kiegyenlítését (jóváírását) követő 5 munkanapon belül SHOPRENTER az előfizetésről elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el, majd a díjcsomagban meghatározott időtartamra és feltételekkel jóváhagyja az előfizetést, ezzel aktiválja Webáruházat. Az előfizetői időszak kezdete az aktiválás napja.

5.5. Amennyiben SHOPRENTER az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírást követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről Felhasználót írásban tájékoztatja. Az előfizetői csomagok, melyek a szolgáltatás időtartamát, díját, a használható webáruház funkciókat és a regisztrált webáruházban maximálisan értékesíthető termékek számát határozzák meg, SHOPRENTER honlapján (https://www.shoprenter.hu/arak-es-csomagok ) tekinthetők meg. SHOPRENTER fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására. 

5.6. Banki átutalás esetén SHOPRENTER a Felhasználó számára az érvényes előfizetési időszakának lejárta előtt 11 nappal díjbekérőt állít ki a soron következő időszakról az aktuális előfizetési konstrukció alapján, mely díjbekérőt a Felhasználó által megadott email címre küld ki. Ezen díjbekérő által meghatározott összeget Felhasználó a díjbekérő által meghatározott fizetési határidőn belül köteles SHOPRENTER bankszámlájára átutalni. SHOPRENTER az összeg kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el. 

5.7. A rendszeres nettó szolgáltatási díj az előfizetői konstrukció alapján kerül kiszámításra (az alábbiak szerint). Felhasználó a befizetést Forintban végzi SHOPRENTER számlájára. Amennyiben Felhasználó adójogi szempontból Magyarországon külföldi illetékességűnek minősül, abban az esetben Euróban megszabott áraink az irányadók, amelyek itt tekinthetők meg: https://www.shoprenter.hu/images/shoprenter-euro-csomagarak.pdf. SHOPRENTER a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatt érti többek között az átlagosan maximum napi 10 000 egyedi oldallátogatást. Amennyiben átlagosan a havi egyedi oldallátogatás több mint 120 000, SHOPRENTER a Webáruház Rendszert kizárólag Platinum előfizetői konstrukcióban tudja biztosítani a Felhasználó részére. Az egyedi oldallátogatás meghatározásában a SHOPRENTER statisztikái az irányadóak. 

5.8. Amennyiben Felhasználó az esedékes szolgáltatási díjjal 15 napos fizetési késedelembe esik, a SHOPRENTER jogosult a webáruház szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozni (pl. webáruház admin felületének blokkolása Felhasználó felé). 

5.9. SHOPRENTER szolgáltatási díja a fizetési késedelem miatti felfüggesztés időszakára is fizetendőek.

5.10. 30 napon túli fizetési késedelem esetén SHOPRENTER jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a webáruházat törölni.

5.11. Előfizetői csomagok 

A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók és korlátozások listája megtekinthető a https://www.shoprenter.hu/arak-es-csomagok címen. 

SHOPRENTER fenntartja a jogot ezen funkciók és korlátozások egyoldalú módosítására. A havi csomag számlázása 30, míg az éveseké 365 naponta történik. 

Az Alkalmazások nem részei a Webáruház Rendszernek. Felhasználó elfogadja, hogy azok használatáért külön díjak számolhatóak fel.

5.12. Kedvezmények 

SHOPRENTER jogosult (csomag)kedvezmények meghirdetésére. A meghirdetett (csomag)kedvezmények nem összevonhatók, egymással nem kombinálhatók. Azok a Felhasználók, akik adójogi szempontból Magyarországon külföldi illetékességűnek minősülnek nem érvényesíthetnek (csomag)kedvezményt.

6. Felhasználási jogok

6.1. A Szolgáltatás egyes részei grafikai, tartalmi elemei, illetve a hozzájuk tartozó forráskód szerzői jog és más szellemi tulajdonjog védelme alatt állnak. 

6.2. Felhasználó a Szolgáltatás használata idejére nem kizárólagos felhasználási jogot kap SHOPRENTER-től. Ez az engedély területileg korlátlan, és mindig csak arra az időre korlátozott, amelyre vonatkozóan Felhasználó a díjakat és fizetési kötelezettségeit SHOPRENTER felé rendezi.

6.3. Felhasználó nem ruházhatja át (nem engedheti tovább) a felhasználási jogokat harmadik felekre, és nem adhat ki a felhasználására vonatkozó alengedélyeket. Felhasználó nem módosíthatja, változtathatja, egészítheti ki azokat, nem vonhatja őket össze más tartalommal, és nem hozhat létre rajtuk alapuló származékos műveket. SHOPRENTER a forráskódokat nem adja át Felhasználónak. 

6.4. Ha Felhasználó megsérti SHOPRENTER szerzői jogait, úgy a vonatkozó törvényi szabályozásoknak megfelelően a további jogsértés megszüntetése, ésszerű jogorvoslat, esetleges jogalap nélküli gazdagodás visszaszolgáltatása, valamint kártérítés követelése érdekében jogi eljárást kezdeményez az illetékes bíróságon.

7. Felelősség korlátozása

7.1. Felhasználó a szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. SHOPRENTER a szolgáltatás igénybevételével és bármilyen szerződésszegéssel összefüggésben felmerülő vagyoni károkért és személyiségi jogok megsértéséből eredő sérelemért való felelősségét a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja, azaz azokért nem tartozik felelősséggel. A SHOPRENTER kizárja a felelősséget a közvetett károk tekintetében, így különösen elmaradt bevétel haszon, adatvesztés, „jóhírnév” sérelme tekintetében. A felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre.

7.2. A Felhasználó által saját ügyfelei felé tanúsított magatartásért a SHOPRENTER felelősséget nem vállal, ugyanakkor együttműködik a hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítésében.

7.3. SHOPRENTER nem felelős (i) ha a szolgáltatás honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági, vagy egyéb érdekek védelmében a jogszabályok által előírt módon szünetel; (ii) a szolgáltatás igénybevételéhez Felhasználó által felhasznált eszközök működési hibájából, alkalmatlanságából eredő szünetelés miatt; (iii) a szolgáltatás helytelen, nem szakszerű vagy nem rendeltetésszerű, az Általános Szerződési Feltételekben vagy az előfizetésben meghatározott céltól eltérő használata miatt; (iv) az Általános Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségek vagy jogszabályi előírások Felhasználó általi megszegése miatt; (v) a szolgáltatás megszakadása vagy szünetelése miatt, különösen az Internet-szolgáltatás szüneteléséből, túlterheltségéből, üzemzavarából vagy egyéb hibájából eredő szünetelés miatt. SHOPRENTER szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.

7.4. SHOPRENTER és Felhasználó mentesülnek a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése és ahhoz kapcsolódó kárfelelősség alól vis maior esemény bekövetkezésekor. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

8. Szolgáltatás megszüntetése

8.1. SHOPRENTER szolgáltatásait a jelen szerződés kifejezett felmondásáig vagy megszüntetéséig, azaz a Megrendelés visszaigazolásától és a Szolgáltatások nyújtásának megkezdésétől határozatlan időre nyújtja. 

8.2. Felhasználó jogosult indokolás nélkül, elektronikusan megküldött írásos felmondás útján felmondani jelen szerződést a díjfizetési időszak utolsó napjára. A Felhasználó nem jogosult az általa a szerződés felmondása előtt már megfizetett szolgáltatási díj visszatérítésére. A felmondás után a webáruház az előre kifizetett időszak végéig üzemel, majd inaktívvá válik. Az inaktívvá válás után 60 nappal a bolt minden adata törlődik. Amennyiben Felhasználó nem kéri külön személyes adatai törlését azok SHOPRENTER adatbázisában maradnak, Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul.

8.3. Felhasználó jogosult azonnali hatállyal felmondani jelen szerződést, amennyiben SHOPRENTER jogellenesen megszünteti, vagy felfüggeszti a Felhasználó webáruházát, vagy indokolatlanul, a piaci és gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben megemeli a szolgáltatás díját. Ebben az esetben Felhasználó követelheti a befizetett szolgáltatási díj időarányos részének megfizetését SHOPRENTER-től. 

8.4. SHOPRENTER jogosult elektronikusan megküldött írásos felmondás útján, indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel felmondani jelen Szerződést. A felmondási idő számítása a felmondás a Felhasználó részére történt megküldés dátumával kezdődik. 

8.5. SHOPRENTER azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben: 

8.5.1. Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik; 

8.5.2. 60 napot meghaladó vis maior esetén. 

8.5.3. Felhasználó ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelenné vált.

8.6. Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban - a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a regisztráció során megadott emailcímre küldött emailben - történhet. 

8.7. SHOPRENTER jogosult Felhasználó webáruházának működését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok 30 napnál további fennállása esetén a webáruház adatait törölni az alábbi indokokkal: 

8.7.1. Felhasználó webáruházában törvénybe, jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg vagy értékesít. 

8.7.2. Felhasználó a SHOPRENTER által nem etikusnak minősített áruház nevet választ.

8.7.3. Bármilyen számlatartozás fennállása esetén. 

8.7.4. Felhasználó webáruháza felületén nem valós cégadatokat jelenít meg. 

8.7.5. Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén. 

8.7.6. Irreleváns kulcsszavak, leírás mezők használata esetén a webáruház tartalmában vagy kódjában. 

8.7.7. Megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén. 

8.7.8. Kártékony programkód használata esetén. 

8.7.9. Ha a Felhasználó webáruházát a szolgáltatás blokkolását célzó támadás (úgynevezett „Denial-of-service” – DoS támadás (más szerverek felé is)), az azonosítási illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet éri.

8.7.10. Tömeges - az áruház adminisztrációs felületén Felhasználó által felrögzített személyeknek szóló - kéretlen e-mail levelek (SPAM) kiküldése esetén. 

8.7.11. Bármilyen, a SHOPRENTER vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése esetén. 

8.7.12. Bármilyen, a SHOPRENTER vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén. 

8.7.13. Amennyiben olyan mértékű panaszok érkeznek be a Felhasználó webáruházával kapcsolatosan, amely már hatással van a SHOPRENTER vagy a szolgáltatás jó hírnevére.


8.8. Amennyiben SHOPRENTER a fenti okokból kifolyólag Felhasználó webáruházát törli, úgy Felhasználó kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, webáruháza tartalmát SHOPRENTER-től nem követelheti. 

8.9. A szerződés bármilyen okból történő megszűnését követő 30 nap után a webáruház adatai véglegesen törlésre kerülnek, visszaállításra nincs mód.

9. Szerződés módosítása

SHOPRENTER fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú, nem visszamenőleges hatályú módosítására, amiről a Felhasználót köteles megelőzően tájékoztatni az online szolgáltatásként bérelhető Webáruház Rendszer felületén, a SHOPRENTER által küldött hírlevélben, vagy a Felhasználó a profil oldalán megadott e-mail címére küldött értesítésben. Ha a Felhasználó a módosítással nem ért egyet a szerződést írásban (e-mail) felmondhatja a módosítás hatályba lépésének napjával, azonban az addig megfizetett szolgáltatási díjat nem jogosult visszaigényelni.

A SHOPRENTER rögzíti az ÁSZF tartalmát és a módosítást követően archiválja a hatálytalanná vált ÁSZF-eket, amelyek később is elérhetők a Felhasználók számára. Az ÁSZF archivált verziói itt érhetők el: https://www.shoprenter.hu/egyeb/altalanos-szerzodesi-feltetelek  

10. Ügyfélszolgálat

10.1. Felhasználó és SHOPRENTER közötti kapcsolattartás módja írásban történik, az info@shoprenter.hu cím és a Felhasználó regisztrációja során megadott vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között. 

10.2. Hibajelentésre a hiba@shoprenter.hu e-mail cím használható. Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben. 

10.3. SHOPRENTER vállalja, hogy a következő feltételekkel a válaszidőket mindenkor betartja. A válaszidő onnantól számítandó, hogy azt a SHOPRENTER iktatta, de legkésőbb a feladást követő első munkanapon 9:00-tól. A válaszidő azt az időt tartalmazza, míg a bejelentett hibára az ügyfélszolgálat visszajelzést ad, és megkezdi a hibaelhárítást. A hibaelhárítás ideje ezen válaszidőbe nem számít bele. 

 

Probléma súlya

Válaszidő

Meghatározás

1 (Nagyon fontos)

4 óra

Webáruházban valamely kritikus funkció nem működik, emiatt vásárlás nem hajtható végre

2 (Fontos)

16 óra

Valamely Webáruház funkció nem hajtható végre, és ez a vásárlók számára is gondot jelent, de a vásárlás technikailag lehetséges

3 (Általános)

5 nap

Valamely külső felhasználók által nem látható Webáruház Funkció nem működik, mely a külső felhasználók számára a Webáruház használatát nem akadályozza

 

10.4. A SHOPRENTER Platinum előfizetői konstrukció esetén a probléma súlyától függetlenül minden esetben 4 óra válaszidőt biztosít a Felhasználónak. 

11. Webáruház adatainak felhasználása

11.1. A SHOPRENTER hozzáférhet és elemezheti a Felhasználó Webáruházának következő adatait: látogatószám, megrendelésszám, bevétel, kosárérték, konverzió, bevétel termékkör szerint, admin-használat, integrációk és alkalmazások használata.

11.2. A Webáruház adataihoz való hozzáférés és elemzés célja az, hogy a SHOPRENTER a Felhasználó számára releváns termékfejlesztési lehetőségeket feltárja és a Felhasználónak ajánlatot adjon, így különösen az előfizetői csomagok magasabb felváltásáról vagy saját új termékéről adjon tájékoztatást. 

11.3. A SHOPRENTER a Webáruházra vonatkozó egyedi és beazonosítható adatokat nem jogosult közzétenni vagy külső személyeknek továbbítani vagy átadni. A SHOPRENTER egyedi Webáruházakra lebontott adatokat, Webáruház megnevezést nem tesz közzé és nem továbbít. 

11.4. A SHOPRENTER a Webáruház adatait csakis aggregált formában, tehát a beazonosítást lehetővé nem tevő formában teheti közzé, és legfeljebb webáruház kategóriákat nevezhet meg. A SHOPRENTER általi közzététel formája lehet publikus blogbejegyzés, közösségi média bejegyzés és hírlevél.

12. Alkalmazások külön szabályai

12.1. Az Alkalmazások vonatkozásában a jelen ÁSZF szabályai az alábbi eltérésekkel irányadók, ugyanakkor az Alkalmazások megrendelésekor a Felhasználó ügyfele (a továbbiakban: „Ügyfél”) elfogadja a Partner ÁSZF-ét (a továbbiakban: „Partneri ÁSZF”) is. 

12.2. Az Alkalmazások megjelenítése, hirdetése és Felhasználó általi megrendelése a SHOPRENTER honlapján történik. Az Alkalmazást és annak technikai támogatását minden esetben a Partner nyújtja, a számla kibocsátását és a díjbeszedést pedig a SHOPRENTER végzi saját nevében. A számla közvetített szolgáltatásokat is tartalmazhat. A SHOPRENTER és a Partner egyedileg megállapodhatnak arról, hogy a számla kibocsátását és a díjbeszedést is a Partner végzi saját nevében – erről a Felhasználót a Partner az Alkalmazás megrendelését megelőzően tájékoztatni köteles. 

12.3. A SHOPRENTER nem vállal felelősséget a Partner Alkalmazásáért, a Partner működéséből eredő hibáért, üzemzavarért vagy az Alkalmazás működéséből fakadó problémáért és kárért. A SHOPRENTER az Alkalmazás részleteit nem ellenőrzi, annak tartalmáért vagy meghatározott célra való alkalmasságáért felelősséget nem vállal. Az Alkalmazásért a Partner a jelen ÁSZF előírásaira tekintettel és a jogszabályoknak megfelelően felelős. 

12.4. A Partner a Rendszerből a https://doc.shoprenter.hu/  oldalon feltüntetett adatokat tudja kezelni és módosítani. Ezek között vannak személyes jellegű adatok is, pl. megrendelő neve. A Partner adatkezelésére a mindenkor hatályos jogszabályok és saját adatkezelési szabályzata irányadó. 

12.5. Annak érdekében, hogy az Alkalmazás működjön, szükséges telepíteni azt. A kapcsolatra vonatkozó beállításokat az alkalmazásban, vagy pedig a Partnernél kell elvégeznie a Felhasználónak, a támogatást a Partner adja meg. Az Alkalmazás telepítésekor a következő üzenetet fogadja el a Felhasználó: „A(z)"Partner neve" hozzáférést kér webáruháza néhány adatához. A "Telepítés" gomb megnyomásával a(z) )"Partner neve" olvasási és módosítási jogosultságot kap a SHOPRENTER API-n keresztül hozzáférhető és módosítható bolt adatokhoz (pl.: Termék adatok, Rendelés adatok stb.). 

Ha a Felhasználó később bármi okból szeretné megszüntetni a fiókját, illetve az Alkalmazás által tárolt adatok törlését kívánja, akkor ebből a célból a(z) )"Partner neve"-hez kell fordulnia, aki kérésének a mindenkor érvényes jogszabályok szerint köteles eleget tenni.”

12.6. A Felhasználó az Alkalmazást törölheti a SHOPRENTER adminisztrációs felületén az „Alkalmazások” menüpontjában az adott Alkalmazás termékkártyáján található, erre a célra kialakított gombbal. A gomb megnyomásával az Alkalmazás működése megszűnik, az adatkapcsolat megszakad a Partner és a SHOPRENTER Rendszere között. Amennyiben előfizetéssel működő Alkalmazás kerül törlésre, abban az esetben az előfizetés lemondásra kerül, amelyről a Partnert értesíti a SHOPRENTER. 

12.7. A Partner köteles közzétenni elérhetőségét (telefonszám és email cím), amelyen keresztül elérhető a Felhasználó számára. A Partner a Felhasználóknak köteles biztosítani egy, a díjfizetési csomagokról, és a csomagok tartalmáról szóló oldalt, ahol feltüntetésre kerül minden szükséges információ. Havi-, negyedéves- és éves díjfizetés esetén a számlázási időszak ciklusa 1 hónap. 

12.8. Abban az esetben, ha Felhasználó szeretne igénybe venni Alkalmazást, szükséges az első fizetéskor megadnia egy fizetési forrást. Ezt a fizetési forrást használja a továbbiakban a SHOPRENTER Rendszere minden jövőbeni díj beszedésére az adott Partnerrel kötött szerződés szerint. Az Alkalmazás használata esetén a SHOPRENTER saját nevében állít ki számlát a Felhasználó felé. A Felhasználótól befolyt díjat a SHOPRENTER kezeli. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A fizetés a Barion mindenkor hatályos szabályzata alapján történik. 

12.9. A SHOPRENTER vállalja, hogy a Felhasználó és a Partner közötti kommunikációs nehézség esetén közvetít a felek között. A fenti, Alkalmazásra irányadó rendelkezések érvényesülnek abban az esetben is, ha a Partner ÁSZF-je ezektől eltér.

13. Záró rendelkezések

SHOPRENTER és Felhasználó megtesz mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződéses jogviszony létrejötte után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni. A felek jogviszonyára a magyar jog, a jogvita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező debreceni székhelyű bíróság a kizárólagosan illetékes.

 

Kelt: Debrecen, 2023.08.01.

Hatályba lépés dátuma: 2023.09.01.


A 2023.08.01-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!  

A 2023.02.01-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2022.11.24-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2022.05.13-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2022.04.07-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2021.07.01-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2021.05.20-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2021.03.24-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2021.03.08-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!   

A 2021.02.04-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!  

A 2020.10.15-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2020.09.11-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!  

A 2020.06.15-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!  

A 2020.05.22-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2020.01.26-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2019.11.19-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2019.07.25-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2019.03.20-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2018.05.23-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2017.11.16-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2016.10.18-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2016. 01. 12-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2014. 04. 24-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2014. 03. 06-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2013. 08. 02-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2012. 12. 20-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2011. 12. 23-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2011. 04. 12-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!