Általános szerződési feltételek

 
Általános Szerződési Feltételek


A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a ShopRenter.hu Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.; Cg. 09-09-020636) által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Webáruház Rendszer használatára vonatkozó feltételeket. A ShopRenter.hu Kft. (a továbbiakban: SHOPRENTER) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a SHOPRENTER rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online szolgáltatásként bérelhető Webáruház Rendszer felülete, a SHOPRENTER által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a profil oldalon megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.

A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a SHOPRENTER azt nem iktatja, így később nem hozzáférhető. A SHOPRENTER rögzíti az ÁSZF tartalmát és módosítást követően archiválja a hatálytalanná vált ÁSZF-eket, amelyek később is elérhetők a Felhasználók számára. Az ÁSZF archivált verziói itt érhetők el: https://www.shoprenter.hu/egyeb/altalanos-szerzodesi-feltetelek A szerződés nyelve magyar.


 1. Szerződés tárgya

SHOPRENTER a Felhasználó részére webáruház rendszert biztosít (továbbiakban Webáruház), melyen Felhasználó bemutathatja és értékesítheti termékeit.

A SHOPRENTER által működtetett online Webáruház felhasználási joga azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik regisztrálnak a SHOPRENTER weboldalán. A regisztrációval vagy a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője;
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A SHOPRENTER a Felhasználót a Ptk. 8:1 § 3) pontja szerinti vállalkozásnak tekinti, hiszen még ha a Felhasználó magánszemélyként veszi igénybe a szolgáltatást, azt üzleti tevékenysége körében eljárva teszi. Jelen szerződés vállalkozások között létrejövő szerződésnek minősül.

A regisztráció vagy a Megrendelő lap kitöltése folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A SHOPRENTER, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a SHOPRENTER online felhasználásából kizárni.


2. Szerződés időtartama

Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum a Felhasználó által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára.

 

3. Bérleti díj

3.1. 14 napos ingyenes próbaidő

Minden először rendelő felhasználó számára első Webáruház igénylésekor a SHOPRENTER 14 napos ingyenes próbaidőt biztosít. Ez alatt az időszak alatt a Webáruház a választott csomagnak megfelelő normál használati feltételeknek megfelelően működik, kivéve a külső szolgáltatók által biztosított extra szolgáltatásokat (többek között SMS küldés, integrált elektronikus számlázás), melyek próbaidőszak alatt nem érhetőek el. Az ingyenes próbaidőszak végéig a Webáruház működése bármikor felmondható, külön indoklás nélkül.

Amennyiben Felhasználó a 14 próba nap alatt nem jelzi előfizetési szándékát, úgy az általa regisztrált webáruház minden adatával együtt visszavonhatatlanul törlésre kerül 30 nap múlva, annak tartalmát Felhasználó SHOPRENTER-től nem követelheti, kártérítési igénnyel nem élhet.

 

3.2. Bérleti díjak fizetési módja

Amennyiben Felhasználó a próbaidő alatt áruháza adminisztrációs felületén, az erre kialakított menüpont segítségével vagy Megrendelő lap kitöltésével jelzi előfizetési szándékát és ezzel megrendeli a szolgáltatást, úgy SHOPRENTER a kiválasztott díjcsomag alapján díjbekérőt küld ki a Felhasználó által megadott email címre. 

Megrendelés esetén a felhasználási díjat Felhasználó előre fizeti SHOPRENTER számára. A befizetett összeget SHOPRENTER tartja nyilván és Felhasználó számára előfizetési konstrukciójától függően biztosítja a rendszer használatát. 

A fizetés történhet bankkártyával és banki átutalással. Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó elfogadja, hogy a bérleti díj levonása automatikusan, az általa kiválasztott időintervallumban történik a Barion banki fizetési rendszere által. A már befizetett előfizetési díjak SHOPRENTER által nem visszatéríthetőek.

A fizetés kiegyenlítését (jóváírását) követő 5 munkanapon belül SHOPRENTER az előfizetésről elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el, majd a díjcsomagban meghatározott időtartamra és feltételekkel jóváhagyja az előfizetést, ezzel aktiválja Webáruházat. Az éles előfizetői időszak kezdete az aktiválás napja. 

Amennyiben SHOPRENTER az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírást követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről Felhasználót írásban tájékoztatja. Az előfizetői csomagok, melyek a szolgáltatás időtartamát, díját, a használható webáruház funkciókat és a regisztrált webáruházban maximálisan értékesíthető termékek számát határozzák meg, SHOPRENTER honlapján tekinthetők meg. SHOPRENTER fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására. 

Banki átutalás esetén SHOPRENTER a Felhasználó számára az érvényes előfizetési időszakának lejárta előtt 8 nappal díjbekérőt állít ki a soron következő időszakról az aktuális előfizetési konstrukció alapján, mely díjbekérőt a Felhasználó által megadott email címre küld ki. Ezen díjbekérő által meghatározott összeget Felhasználó 8 napon belül köteles SHOPRENTER bankszámlájára átutalni. SHOPRENTER az összeg kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el. 

A rendszeres nettó bérleti díj az előfizetői konstrukció alapján kerül kiszámításra (az alábbiak szerint). Felhasználó a befizetést Forintban végzi SHOPRENTER számlájára. SHOPRENTER a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatt érti többek között az átlagosan maximum napi 10 000 egyedi oldallátogatást 

SHOPRENTER fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben Megrendelő nem fizette be az esedékes bérleti díjakat. SHOPRENTER bérleti díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek. 

 

3.3. Előfizetői csomagok

A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók és korlátozások listája megtekinthető a https://www.shoprenter.hu/arak-es-csomagok címen. SHOPRENTER fenntartja a jogot ezen funkciók és korlátozások egyoldalú módosítására. A havi csomag számlázása 30, a negyedéves csomagé 90, míg az éveseké 365 naponta történik.


4. SHOPRENTER kötelezettségei

SHOPRENTER Felhasználó számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Webáruház felhasználási jogát. 

Amennyiben SHOPRENTER Felhasználónak gondatlanul kárt okoz - figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére - SHOPRENTER felelőssége, hogy amennyiben Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy SHOPRENTER köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.

Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt SHOPRENTER - saját befolyásán kívül eső körülmény következtében - az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, SHOPRENTER köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót.

SHOPRENTER köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség SHOPRENTER-et terheli.

SHOPRENTER a program nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. SHOPRENTER szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.

SHOPRENTER jogosult jogellenes, illetve nem megfelelő használat észlelése esetén a szolgáltatásokat részben vagy egészben korlátozni, illetve a Felhasználó egyidejű értesítése mellett a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni.

SHOPRENTER jogosult törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütköző tevékenység, vagy annak gyanújának észlelése esetén az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett a Felhasználó által kezelt adatokhoz hozzáférni, károkozás megelőzése érdekében azokat felhasználni. 

Teljesítés során SHOPRENTER alvállalkozót vehet igénybe. Alvállalkozó bevonásának feltételei:

 • Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
 • SHOPRENTER gondoskodik róla, hogy alvállalkozója SHOPRENTER által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.
Jelen szerződés teljesítése során SHOPRENTER-nek nem feladata Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.
 

5. Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó köteles SHOPRENTER szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat SHOPRENTER-nek megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést SHOPRENTER részére biztosítani.

Felhasználóhoz tartozó webáruházban megtalálható termékek kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben Felhasználó feladata. SHOPRENTER a Felhasználó regisztrált webáruházában történő értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a vásárlóval, azzal kizárólag Felhasználó áll szerződésben. A webáruházban található termékek és szolgáltatások valódiságával kapcsolatban és az adásvétel tekintetében kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag Felhasználó és a vevő, illetve Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.

Felhasználó köteles minden, a vásárlással, webáruház üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat webáruháza adminisztrációs felületén beállítani. SHOPRENTER ehhez a szolgáltatás funkcióin keresztül eszközöket biztosít. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén SHOPRENTER-nek a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás publikus, a látogatók által elérhető részének felfüggesztésére.

Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az Internetes levélküldés szabályaival. SHOPRENTER nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. SHOPRENTER jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására amennyiben Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

A munkatársak rendszer elérési jogosultságának kezelését Felhasználó végzi az erre a célra kijelölt adminisztrátor felhasználóval. Felhasználónak lehetősége van munkatársat hozzáadni, törölni illetve meglévő munkatársak adatait módosítani továbbá munkatársat aktiválni, inaktiválni.

Felhasználó jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért SHOPRENTER semmilyen felelősséget nem vállal.
Karbantartási célból SHOPRENTER üzemeltető személyzete jogosult Felhasználó Webáruházába bejelentkezni, a webáruház oldalán regisztráltak személyes adataihoz hozzáférni. A SHOPRENTER a Webáruház ügyfeleinek személyes adatai tekintetében adatfeldolgozónak minősül. A felek az adatkezelés szabályairól adatfeldolgozói szerződésben rendelkeznek.

Felhasználó a SHOPRENTER által nyújtott szolgáltatásokat harmadik személyre SHOPRENTER kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át, a SHOPRENTER kifejezett hozzájárulása nélküli átruházás semmis.

A Felhasználó a szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe, és elfogadja, hogy a SHOPRENTER az igénybevétellel felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért felelősséggel nem tartozik. A SHOPRENTER kizárja a felelősségét a közvetett károk tekintetében, így különösen elmaradt bevétel, haszon, adatvesztés, „jóhírnév” csökkenése tekintetében.

A Felhasználó által saját ügyfelei felé tanúsított magatartásért a SHOPRENTER felelősséget nem vállal, ugyanakkor együttműködik a hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítésében.

 

6. Hardware és Szoftver feltételek bemutatása

A Webáruház SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás.
SHOPRENTER a Webáruházat az általa biztosított szervereken üzemelteti. A szolgáltatás Felhasználó által biztosított, nem SHOPRENTER tulajdonát képező szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség.

Bejelentkezés feltételei a következők:

 • Szélessávú Internet kapcsolat;
 • A fenti Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;
 • Aktív felhasználó név és jelszó ismerete;
 • Bejelentkezésnél használt felhasználó névvel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.

Munkavégzés feltételei a következők:

 • Bejelentkezés feltételei teljesülnek;
 • Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, SHOPRENTER felé lejárt tartozása nincs.

Támogatott böngészők, és azok verziói:

 • Internet Explorer 11+
 • Mozilla Firefox legfrissebb verzió
 • Google Chrome legfrissebb verzió
 • Opera legfrissebb verzió
 • Safari 5+ (Windows rendszeren)
 • Microsoft Edge 21+
 • Android Browser Android 4.0+
 • Google Chrome for Android legfrissebb verzió
 • Opera Mobile Browser legfrissebb verzió
 • Apple iPad Safari 6+
 • Apple OS X Safari 9+

Amennyiben a felhasználó az előbbiekben felsorolt böngészők verzióinál korábbiban tapasztal hibát, úgy azt a SHOPRENTER nem köteles javítani. A hiba megoldására a böngésző verziójának frissítése javasolt.

A SHOPRENTER részére a tárhelyet biztosító neve: Amazon Web Services Inc.  székhelye:410 Terry Ave North Seattle, WA 98109-5210


7. Rendelkezésre állás

SHOPRENTER garantálja, az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99,9%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 8,76 óra leállási lehetőséget biztosít a SHOPRENTER szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. Amennyiben a SHOPRENTER nem teljesíti a 99,9%-os rendelkezésre állási szintet, úgy minden további perc kiesésért cserébe 10 perc ingyenes szolgáltatás hosszabbítást ad cserébe.

 

8. Ügyfélszolgálat

Felhasználó és SHOPRENTER közötti kapcsolattartás módja írásban történik, az info@shoprenter.hu cím és a Felhasználó regisztrációja során megadott vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között.

Hibajelentésre a www.shoprenter.hu címen található ügyfélszolgálati űrlap használható. Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben.

SHOPRENTER vállalja, hogy a következő feltételekkel a válaszidőket mindenkor betartja. A válaszidő onnantól számítandó, hogy azt a SHOPRENTER iktatta, de legkésőbb a feladást követő első munkanapon 9:00-tól. A válaszidő azt az időt tartalmazza, míg a bejelentett hibára az ügyfélszolgálat visszajelzést ad, és megkezdi a hibaelhárítást. A hibaelhárítás ideje ezen válaszidőbe nem számít bele.

Probléma súlya

Válaszidő

Meghatározás

1 (Nagyon fontos)

4 óra

Webáruházban valamely kritikus funkció nem működik, emiatt vásárlás nem hajtható végre

2 (Fontos)

16 óra

Valamely Webáruház funkció nem hajtható végre, és ez a vásárlók számára is gondot jelent, de a vásárlás technikailag lehetséges

3 (Általános)

5 nap

Valamely külső felhasználók által nem látható Webáruház Funkció nem működik, mely a külső felhasználók számára a Webáruház használatát nem akadályozza

A SHOPRENTER Platinum előfizetői konstrukció esetén a probléma súlyától függetlenül minden esetben 4 óra válaszidőt biztosít a Felhasználónak.

9. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.


10. Szerződés megszűnésének esetei

Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül. A felmondás kizárólag írásban történhet.

A felmondás után a webáruház az előre kifizetett időszakig üzemel, majd inaktívvá válik. Az inaktívvá válás után 14 nappal a bolt minden adata törlődik. Amennyiben Felhasználó nem kéri külön a bolt törlését, a személyes adatai szintén elérhetők maradnak Szolgáltató rendszerében, Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul.

SHOPRENTER azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

 • Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
 • 60 napot meghaladó vis maior esete.

Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban - a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a regisztráció során megadott emailcímre küldött emailben - történhet.

SHOPRENTER jogosult Felhasználó webáruházának működését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok további fennállása esetén a webáruházat törölni az alábbi indokokkal:

 • Felhasználó webáruházában törvénybe, jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg vagy értékesít.
 • Felhasználó a SHOPRENTER által nem etikusnak minősített áruház nevet választ.
 • Számlatartozás fennállása esetén.
 • Felhasználó webáruháza felületén nem valós cégadatokat jelenít meg.
 • Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén.
 • Irreleváns kulcsszavak, leírás mezők használata esetén a webáruház tartalmában vagy kódjában.
 • Megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén.
 • Kártékony programkód használata esetén.
 • Tömeges - az áruház adminisztrációs felületén Felhasználó által felrögzített személyeknek szóló - kéretlen e-mail levelek (SPAM) kiküldése esetén.
 • Bármilyen, a SHOPRENTER vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése esetén.
 • Bármilyen, a SHOPRENTER vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.

Amennyiben SHOPRENTER a fenti okokból kifolyólag Felhasználó webáruházát törli, úgy Felhasználó kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, webáruháza tartalmát SHOPRENTER-től nem követelheti.

Felhasználó rendkívüli felmondással élhet,

 • ha SHOPRENTER anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást vagy
 • indokolatlanul, a piaci és gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben árat emel.
Ebben az esetben Felhasználó az aktuális előfizetés időarányos díját SHOPRENTER-től követelheti.


11. Vitás kérdések rendezése

SHOPRENTER-nek és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni. A felek jogviszonyára a magyar jog, a jogvita eldöntésére a hatáskörrel rendelkező debreceni székhelyű bíróság a kizárólagosan illetékes.

Kelt: Debrecen, 2019. 07. 25.

Hatályba lépés dátuma: 2019. 07. 25.

 A 2019.07.25-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

 A 2019.03.20-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

 A 2018.05.23-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

 A 2017.11.16-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

 A 2016.10.18-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2016. 01. 12-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2014. 04. 24-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le! 

A 2014. 03. 06-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2013. 08. 02-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2012. 12. 20-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2011. 12. 23-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

A 2011. 04. 12-ei keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!

Hívjon minket a 06-1/234-5012-es számon